Cookiebeleid

Ricoh maakt gebruik van tools voor gegevensverzameling, zoals cookies, om uw ervaring met het gebruik van deze site te verbeteren. Informatie over het wijzigen van deze instellingen en over cookies vindt u hier.

Licentieovereenkomst eindgebruikers

De downloads die worden aangeboden op de site www.ricoh-support.com ("de software") dienen ter ondersteuning van Ricoh Products. De software is het eigendom van Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk (“Ricoh”) of een derde die Ricoh het recht van sublicensering van de software heeft verleend.

U, de eindgebruiker, dient deze software conform de voorwaarden van deze overeenkomst te gebruiken. Door de software naar een computer te downloaden, stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u de voorwaarden van deze overeenstemming niet accepteert, mag u de software niet downloaden naar een computer.

Licentietoewijzing
U mag de software samen gebruiken met de Ricoh-apparatuur waarvoor de software is gemaakt. U mag de software gebruiken op een willekeurige computer waarmee u elektronisch toegang kunt krijgen tot de apparatuur. U mag de software echter niet verhuren, leasen, verkopen of anderszins verspreiden of uw rechten, verbonden met deze licentie, overdragen aan een derde partij.

Acceptatie
U wordt geacht de voorwaarden van deze overeenkomst te hebben aanvaard, wanneer u deze software downloadt.

Duur
Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Ricoh beëindigt de licentie onmiddellijk als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Na beëindiging dient u onmiddellijk alle kopieën van de software en de bijbehorende documentatie te vernietigen.

Eigenaarschap van de software
Een uitdrukkelijke voorwaarde van deze overeenkomst is dat het eigendomsrecht en eigenaarschap van de software te allen tijde wordt behouden door Ricoh of een derde die Ricoh het recht van sublicensering van de software heeft verleend.

Kopiëren
De software en bijbehorende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag geen kopieën van de software maken of anderen toestaan de software te kopiëren. Het is wel toegestaan kopieën te maken om het gebruik van de software zeker te stellen. Voor dit doel mag u maximaal drie kopieën maken. Op al deze kopieën zijn de voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing. U mag de software niet wijzigen, aanpassen, samenvoegen, vertalen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of deassembleren. Het is ook niet toegestaan afgeleide producten te maken die op de volledige software en/of documentatie of een onderdeel ervan zijn gebaseerd. U kunt wettelijk verantwoordelijk worden gehouden voor alle inbreuken op auteursrechten, onbevoegde overdracht, reproductie of gebruik van de software en/of bijbehorende documentatie. Als ten behoeve van compatibiliteit reverse engineering of decompilatie van de software noodzakelijk is, dient u contact op te nemen met Ricoh.

Garanties
Ricoh verstrekt geen garanties van welke aard dan ook voor de software en/of bijbehorende documentatie. Alle bestanden, stuurprogramma’s en andere materialen worden niet-gereconditioneerd geleverd.

Afstandsverklaring
Ricoh verstrekt, met inachtneming van het toepasselijk recht, in de meest uitgebreide zin geen garanties, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperkingen, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Aansprakelijkheid
Ricoh acht zich niet aansprakelijk voor fouten in de software en/of bijbehorende documentatie of voor winstderving, verlies van gegevens, compatibiliteitsproblemen, infecties, gemiste kansen evenals gevolg- of incidentele schade als gevolg van dergelijke fouten. Ricoh wijst, met inachtneming van het toepasselijk recht, in de meest uitgebreide zin alle aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van het gebruik van de software of de onmogelijkheid de software te gebruiken.

Non-proliferatie
U mag de software niet verkopen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan bedrijven, organisaties en/of personen die betrokken zijn bij het onderzoek en de ontwikkeling ten behoeve van de productie en het gebruik van conventionele, nucleaire, chemische of biologische wapens en/of raketwapentechnologie.

Scheidbaarheid
Mocht een onderdeel of bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar of in strijd zijn met het toepasselijk recht in een rechtsgebied, blijven de overige onderdelen of bepalingen onverminderd van kracht.

Toepasselijke wet
Deze overeenkomst wordt beheerd door en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van Engeland.

Bevoegde rechtbank
Alle geschillen verband houdende met deze overeenkomst zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Engeland.